Manuellterapeut

Fysioterapeuter med master i manuellterapi kan virke som behandlere med henvisnings- og sykmeldingsrett.

Fysioterapeuter som har gjennomført masterstudiet i manuellterapi ved Universitetet i Bergen, er behandlere med henvisnings- og sykmeldingsrett (heretter omtalt som "manuellterapeut", eventuelt "sykmelder").

Manuellterapeuter med A8-kompetanse kan bli sykmeldere dersom de gjennomfører de tre kursene: Kurs i radiologi, Differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser og Trygdefaglige emner. Dette gjelder også for utlandsstudenter som går i veiledet praksis i Norge, og for de som har tilegnet seg A8-kompetanse før utdanningen ble lagt til Universitetet i Bergen.

Manuellterapeuter uten driftstilskudd
Manuellterapeutens funksjon som sykmelder er uavhengig av driftstilskudd. L-takstene (se nedenfor) kan benyttes på vanlig måte også av manuellterapeuter uten driftstilskudd. Refusjon fra folketrygden forutsetter at manuellterapeuten ikke krever ytterligere betalt for tjenester som dekkes av takstene. Regning sendes til NAV lokalt som har bedt om erklæringen.

Alle manuellterapeuter som er sykmeldere, har anledning til å henvise pasienter videre til legespesialist, røntgen eller fysioterapi og sykmelde pasienter i opptil tolv uker. Henvisning videre til fysioterapi (inklusiv terapiridning) gir rett til refusjon på lik linje med henvisning fra lege.

Manuellterapeuter med driftsavtale har dessuten anledning til å utføre undersøkelse og behandling med refusjon fra folketrygden uten henvisning fra lege.

Rettighetene er hjemlet i forskrift om unntak fra vilkåret om legeerklæring når kiropraktorer og manuellterapeuter dokumenterer arbeidsuførheten med erklæring. Følgende forskrifter regulerer dessuten rettigheter:

Kursene i radiologi, samt differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser, arrangeres av Universitetet i Bergen, og kurset i trygdefaglige emner arrangeres av Universitetet i Oslo. Kursene annonseres på våre nettsider fortløpende når datoene er klare.

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) har ansvar for å registrere manuellterapeuter/sykmeldere. Opplysningene legges inn i Helsepersonellregisteret (HPR). NAV henter opplysningene fra HPR når de foretar oppgjør med en sykmelder. SAK vil, dersom all dokumentasjon er tilstrekkelig, umiddelbart legge opplysningen inn i HPR. Du kan selv se at disse opplysningene er registrert ved å logge deg inn på nettsidene, se www.sak.no. Hvis du står oppført med spesialutdanning i manuellterapi, er din status registrert. SAK påpeker imidlertid at det kan ta 1-2 uker før visning på nett oppdateres. Kopiene sendes til SAK, Postboks 8053 Dep, 0031 Oslo. Merk brevet med registrering som "sykmelder".

Dersom du har master i manuellterapi fra Universitetet i Bergen, vil liste med navnet ditt, fra Universitetet, oversendes til SAK. Fra august 2009 vil dette skje automatisk.

Dersom du ikke har master i manuellterapi fra Universitetet i Bergen (gammel utdanning + utlandsstudenter), må du selv sende dokumentasjon til SAK. Manuellterapeuter som har bygd sin kompetanse gjennom tre kurs, har selv ansvar for å sende inn dokumentasjon til SAK. Det skal være attestert kopi av de tre kursbevisene. (Attestert kopi kan være fra Notarius Publicus, advokater, offentlig tilsatte i kommuner, fylkeskommuner, staten eller statseide virksomheter som Posten Norge AS).


Historikk

Funksjonen som sykmelder (tidligere omtalt som "sykemeldende behandler" eller "primærkontakt") var en prøveordning i Hordaland, Vestfold og Nordland i perioden 2001-2005. Ordningen gikk da under navnet Henvisningsprosjektet. Fra 1. januar 2006 ble ordningen varig og landsdekkende. Forskere ved SINTEF Helse har evaluert det såkalte Henvisningsprosjektet, der kiropraktorer og manuellterapeuter gis rett til å sykmelde og få trygderefusjon på linje med leger. Sluttrapporten konkluderer med at brukerne er mer fornøyde, og at ordningen trolig gir samfunnet lavere utgifter i form av mindre utbetalinger til sykepenger og reduserte egenandeler for pasientene.

Les SINTEFs evalueringsrapport


(Teksten er hentet fra NFF's hjemmesider)