Fysioterapeut

Etikk og fysioterapi

Etikk er læren om det gode og det rette. Fysioterapeuters yrkesetikk er forankret i lover og regler, NFFs yrkesetiske retningslinjer og hvordan den enkelte utøver sin fysioterapivirksomhet.

En fysioterapeut er en profesjonsutøver som har teoretisk og praktisk kompetanse til å løse oppgaver som samfunnet har behov for. Etikk for deg som fysioterapeut handler blant annet om hvordan du møter og behandler pasienter, klienter og kollegaer, hvordan journalen skrives og oppbevares, hvilke takster du tar, og hvordan du informerer og markedsfører din virksomhet. NFFs yrkesetiske retningslinjer beskriver at etisk tenkning innebærer en gjennomgående refleksjon over egne holdninger, verdier og handlemåter, og at den inngår i all fysioterapeutisk yrkesutøvelse.

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell, og virksomheten reguleres av lover, spesielt helsepersonelloven

Aktuelle lenker: